1Со купувањето на производ на МОЈ СЕРВИС Вие добивате и гаранција на производот.

2Траењето на гаранцијата е соодветно на условите што ги нуди производителот..

3Сервисните услуги предвидени со гаранцијата ги исполнува производителот.